در حالیکه آثار و بحث‌های زیادی پیرامون چیستی چابکی و چگونگی چابکی سازمان‌ها انجام شده است، با این وجود بسیاری از سازمان‌ها، به ویژه در بخش دولتی، توجه لازم را به این مقوله مبذول نداشته و سطح چابکی فعلی و مورد نیاز خود را مورد ارزیابی قرار نداده‌اند. ارزیابی برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تعیین اینکه چه اندازه از چابکی در سازمان وجود دارد، به چه میزان از چابکی نیاز است، و سپس بررسی شکاف احتمالی و تدوین استراتژی برای پر کردن و غلبه بر هر نقطه ضعف مشخص، امری ضروری و لازم است.

 

 

هدف از مطالعه فعلی، ارزیابی سطح چابکی سازمان آب و فاضلاب استان گیلان و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود چابکی این شرکت با توجه به نقاط ضعف یافته شده در مرحله ارزیابی می‌باشد.تحقیق حاضر به لحاظ دسته‌بندی بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.روش انجام این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات موضوع    1
1-1 مقدمه    2
1-2 هدف از پایان‌نامه    3
1-3 توضیح موضوع پایان‌نامه    3
1-4 اهمیت، انگیزه و علت انتخاب موضوع    4
1-5 مرور کلی بر ادبیات موضوع    5
1-6 جنبه‌های جدید بودن موضوع    9
1-7 کاربردها و کاربران موضوع پایان‌نامه    9
1-8 جمع‌بندی    10

 


3-2- چارچوب مفهومی تحقیق    41
3-3- روش تحقیق    43
3-4- قلمرو تحقیق (زمانی – مکانی)    44
3-5- روش جمع آوری اطلاعات    44
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای    44
3-5-2- پرسشنامه    45
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری    46
3-6-1- روایی    46
3-6-2- پایایی    47
3-7- جامعه و نمونه آماری    48
3-7-1- جامعه آماری    48
3-7-2- نمونه آماری    49
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    50
3-8-1- آزمون میانگین یک جامعه    50
3-8-2- تحلیل همبستگی    51
3-8-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها    53
3-9- جمع بندی    53

 

 

فهرست مراجع    82