ويژگيهاي بارز زبان C

.2C يک زبان ساختيافته است.
.3C زبان برنامه‌نويسي سيستم است.
.4C يک زبان قابل حمل است.
.5C زباني قابل انعطاف و قدرتمند است.

کليات زبان C

حساس به حروف (Case Sensitive)

INT و int

کلمات کليدي کم

مثال: for ، if ، while

نکته: کليه کلمات کليدي با حروف کوچک هستند.

کليات زبان C

; جدا کنندة دستورات از يکديگر:

هر دستور در يک يا چند سطر

چند دستور در هر سطر

کليات زبان C

توضيحات بين /* و /* يا بعد از //

 

/* this is a sample comment. */

// this is another sample comment.