زن در جامعه بشري همواره مورد ظلم و تعدي توسط مرد قرار داشته و اين امر به عمري به درازي عمر بشر دارد. شايد ظريف بودن و عدم قدرت جسماني او نسبت به مرد موجب گرديده كه او همنوع خود را در ادوار مختلف تاريخي مورد آزار و خشونت قرار دهد.

 

اعمال خشونت از سوي مردان به زنان بيانگر اين مطلب است كه هنوز تفكرات پوسيده سالهاي قبل در اذهان مردان باقي مانده و آنان به خود اجازه مي دهند به هر نحو ممكن سايه خود را بر سر زنان نگه دارند بر اين اساس از آنجايي كه قريب به اتفاق وضع كنندگان قوانين حقوقي را مردان تشكيل مي دهند

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه ارائه راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان می باشد. شامل 4 مبحث به شرح زیر است:

  1.  مبحث اول : پيشگيري
  2. مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان 

  3. مبحث سوم : راهكارهاي نهادهاي كيفري در پيشگيري از بزه ديدگي زنا

  4. مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 مبحث اول : پيشگيري    2
3-1-1- مفهوم پيش گيري از جرم    3
3-1-2 - پيش گيري وضعي و پيش گيري اجتماعي    3
3-1-3-  پيشگيري  اوليه ، ثانويه و ثالث    5


مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان    8
3-2-1- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی    8
3-2-2-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار    15
3-2-3- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سياست جنايي اجرايي)    19
3-2-3-1-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی    21
3-2-3-2- به کارگیری پلیس زن    22
3-2-3-3- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت    25

 

مبحث سوم : راهكارهاي نهادهاي كيفري در پيشگيري از بزه ديدگي زنان    27
3-3-1- تقويت اطلاعات آماري و ارتقاي افكار عمومي    29
3-3-2- ايجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران    30
3-3- 3- آموزش زنان در خودایمن‏سازی    32
3-3-3-1-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت    33
3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود    33
3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان    33
3-3-3-4- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت    34


مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن    35
3-4-1- راهكارهاي عدالت کیفری    37
3-4-2-  عملکرد پویای نهاد قضائی    37
3-4-2-1- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق    39
3-4-2-2- پرورش قضات و استفاده از قضات زن    43
3-4-2-3- همکاری قضات و متخصصین    48
3-4-3- لزوم عملكرد و پويايي نهادهاي اجرائي    49
3-4-4- سازوكارهاي ناظر بر نهادهاي غير كيفري    52
3-4-4-1- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای    54
3-4-4-1-1- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت    55
3-4-4-1-2- صدور گواهی‏های پزشکی    55
3-4-4-1-3- درمان سریع    56
3-4-4-2-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان    56
3-4-4-3-کمیسیون‏های جبران خسارت    58
3-4-5-  قانون و خشونت    60
3-4-5-1-  نقش پلیس    61
3-4-5-2- اختیارات بازداشت کردن    65
3-4-5-3- ضمانت‌گیری از متهم    67
3-4-5-4-  واکنش‌های حقوقی    68
3-4-5-5-  طلاق - جدایی    69
3-4-5-6-  راه‌حل‌های حقوق مدنی    71
3-4-5-7- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو    73


نتيجه گيري    76
فهرست منابع فارسي    80
فهرست منابع غير فارسي    85