در طی ده سال اخیر کشور افغانستان درگیر مناقشات مسلحانه بوده است هر چند به نظر می رسد این جنگ ها تمام شده ولی آسیب ها و خشونت های ناشی از جنگ همچنان باقی است و زندگی مردم عادی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل تسلط حاکمیت طالبان بر روی مردم این کشور و سوء استفاده های آنان از فرهنگ و مذهب باعث شده است تا به زنان خشونت های فراوانی روا داشته شود که در واقع سیاه ترین نقطه تاریخی افغانستان در ارتباط با زنان را باید متعلق به همین دوران دانست.

 

 

 

پس از عبور از دوران سیاه حکومت طالبان که زنان افغانستان شرایط غم انگیزی را در این دوره تجربه کردند، در دوران جدید، نظام کنونی سعی کرده است همواره بر خلاف رفتارهای سخت گیرانه طالبان در قبال زنان، از خود انعطاف نشان داده و قوانین را به نفع زنان افغانی تعدیل نماید. اما این در حالی است که هنوز هم آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بخصوص در کابل و هرات بالا است. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، ص 252)

 

 

 

از این حیث در این پایان نامه به بررسی وضعیت زنان در کشور افغانستان ، انواع خشونت هایی که بر آن ها روا داشته می شود و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها برای تعدیل و تا حدودی حل این مشکل می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-11- تعریف خشونت:    3
1-11-1- حریم خصوصی:    6
1-11-2- حریم عمومی:    7
1-12- ریشه های خشونت:    9
1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان:    11
1-14- انواع خشونت علیه زنان:    12
1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن:    12
1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن:    13
1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن:    13
1-14-4- خشونت روانی و آثار آن:    13
1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن:    14
1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت:    14
1-15- جمع بندی:    16

 


فصل دوم:خشونت علیه زنان در افغانستان    19

4-1- بومی گرایی و خشونت علیه زنان در افغانستان :    20
4-2- عوامل خشونت علیه زنان در  افغانستان:    22
4-2-1- باورهای نادرست و سنتی:    22
4-2-2- رسانه های تصویری و صوتی:    22
4-2-3- بدحجابی و بی حجابی:    22
4-2-4- تبعیض جنسیتی:    23
4-2-5- شرایط فرهنگی:    23
4-2-6- عدم امنیت روانی بر خانواده ها:    23
4-3- خشونت علیه زنان در افغانستان بعد از ده سال جنگ:    24
4-4- موارد خشونت علیه زنان در افغانستان:    24
4-4-1- چند همسری:    24
4-4-2- طلاق:    25
4-4-3- معاوضه:    25
4-5- حمایت نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان در افغانستان:    25
4-6- اعمال روزمره خشونت علیه زنان در افغانستان:    28
4-7- آخرین موضع زنان در افغانستان    28
4-8- جمع بندی:    30
نتیجه گیری:    31
فهرست منابع:    36