هدف از این پایان نامه بررسی راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان می باشد. شامل دو فصل می باشد. فصل اول کلیات و مفاهیم گونه شناسی خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم پاسخ اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان  مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 

 

موضوع خشونت علیه زنان را امروزه سازمانهای بین المللی و د ر رأس آنها سازمان ملل متحد، نهادها و بانک  جهانی در دستور کار خود قرار داده اند. برنامه های آنان ارتباط بین حقوق بشر، بهداشت و مشارکت زنان عرصه-های سیاسی و فرهنگی را با شرایط گسترده تر خشونت علیه زنان به عنوان موضوعی توسعه یافته برقرار می کند.

 

 

 

و یکی از اهداف مهم و کلیدی تشکیل سازمان ملل را باید  تعهد به فرهنگ صلح دانست که هسته اصلی فعالیت های آن در سه حوزۀ صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر شکل گرفته است. و این نهادها فعالیت های خود را بر چهار رکن اصلی استوار کرده است که عبارتند از: « برقراری امنیت و عدالت مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و تعارض جنسی، افزایش مشارکت زنان در فرآیند صلح و فعالیت های بشردوستانه» و در همین راستا سازمان ملل متحد اقدام به تهیه و تصویب اسنادی در جهت تمی خشونت علیه زنان و حمایت از زنان دربرابر خشونت نموده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب 

فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان     
1-1 مفهوم خشونت علیه زنان     
1-1-1 تعریف خشونت     
1-1-2 واژه شناسی خشونت     
1-2 پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام     
1-3- نظریات خشونت علیه زنان     
1-3-1 نظریه یادگیری     
1-3-2 ایدولوژی قیم مآبانه    
1-4 انواع  خشونت علیه زنان     
1-4-1 خشونت جسمی    
1-4-1 -1مصداق بارز خشونت جسمی     
1-4-1-1-1 ضرب- جرح- قتل     
1-4-2خشونت  عاطفی    
1-4- 3خشونت جنسی     

 


فصل دوم:  راهکار اسناد منطقه ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان     
3-1 مواضع اسناد منطقه ای و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان     
3-1-1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان   
3-1-1-1 تدابیر قانونی     
3-1-1-2 تدابیر حمایتی     
3-1-2 کارپایه عمل پکن 1995    
3-1-2-1تدابیر قانونی    
3-1-2-2 تدابیر حمایتی     
3-1-3 اجلاس پکن +5    
3-2مواضع حقوق بشر دوستانه    
3-3 اسناد بین المللی در ارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان     
3-3-1 کنوانسیون های لاهه وژنو    
3-3-2 اعلامیه رفع خشونت از زنان و حمایت ازآنان در جنگ ها     
3-3-3 کنفرانس پکن و حمایت از زنان در جنگ ها و اساسنامه و دادگاه کیفری بین المللی    
3-4 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان     
3-5 موضع اسناد بین المللی نسبت به نهادهای مشابه بردگی     
3-5-1 کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج     
3-5-2 ممنوعیت ازدواج های اجباری در سایر اسناد بین المللی     

 

منابع