هدف از این پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای ازدواج با اتباع بیگانه می باشد که شامل دو فصل می باشد:در فصل اول به مطالبي در خصوص مفاهيم و كليات آن پرداخته شده است در فصل دوم به آثار و پیامدهای ازدواج با تبعه بیگانه اشاره شده است.

 

 

در مبحث اول در 6 قسمت به بررسی  آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه خواهیم پرداخت. بانوان ايراني كه در اثر ازدواج تابعيت خارجي شوهر خود را اكتساب يا تحصيل مي كنند ديگر از حقوق و مزايايي كه مختص ايرانيان است نمي توانند استفاده كنند.از آنجايي كه مسئله تغيير تابعيت در اثر ازدواج مسايل اجتماعي را نيز در بر دارد در اين فصل به برخي از آثار به صورت مختصر اشاره مي شود. در مبحث دوم در 4 قسمت به بررسی آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه پرداخته ایم.

 

 

 

 

 


 

فهرست مطالب
چكيده        
مقدمه     

 


فصل اول : مفاهيم و  كليات
مبحث اول : واژگان كليدي     
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج     
بند اول : اهمیت ازدواج    
بند دوم : اهمیت خانواده     
گفتار دوم : تعریف تابعيت    
بند اول : تعریف اتباع    
بند دوم : تعریف بیگانه    
بند سوم : تعریف احوال شخصیه    
مبحث دوم : بیگانه در اسلام     
گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران     
گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران     
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان     
گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران     
بند اول : مهاجرین     
الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)    
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)    
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی     
بند سوم : مقیمین و جهانگردان     
الف: دارندگان پروانه اقامت     
ب: بیگانه جهانگرد     

 


فصل دوم :  آثار ازدواج با تبعه بیگانه
مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه     
گفتار اول : از دست دادن تابعيت     
بند اول : بروز تابعيت مضاعف     
الف: تابعيت دولت متبوع قاضی     
ب: تابعيت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی     
بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر    
بند سوم : محدویت در تملک     
بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی     
بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی     
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه     
گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی     
گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت     
گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعيت متفاوت     
گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعيت متفاوت     
مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه     
گفتار اول : تحصیل تابعيت ایران بر اثر ازدواج     
گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه     
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعيت شوهر ایرانی در تابعيت زن و فرزندان     
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعيت قبلی خود و خروج از تابعيت ایرانی    


منابع