هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی شرایط ازدواج با اتباع بیگانه می باشد که شامل دو فصل می باشد:
در فصل اول به مطالبي در خصوص مفاهيم و كليات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرایط ازدواج با تبعه بیگانه اشاره شده است.در اين فصل به قوانين و مقرراتي اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايران مي توانند با مردان بيگانه در صورت رعايت مقررات مربوطه ازدواج نمايند. ابتدا شرايط ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت سپس از ازدواج مرد ايراني با زن بيگانه سخن مي گوييم.

 

 

 

 

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان   :

قانون مدنی تعریفی از کلمه مسلمان و غیرمسلمان ننموده و از اقسام آن ذکر به میان نیاورد، ولی با توجه به آثار و احکام مختلفی که بر انواع آن مترتب می باشد به طور اجمال این واژه ها را از نظر فقهی تعریف و سپس احکام هر یک را بیان می نمائیم. مسلمان کسی است که معتقد به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و ضروریات دین اسلام باشد. در مقابل غیرمسلمان کسی است که به وحدانیت خداوند و نبوت پيامبر اکرم و یا به یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد؛ به عبارتی دیگر کفر عبارت از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که یکی از اصول اسلام و یا به ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. کافر اقسامی دارد.

 

 

 

 

 

 


 

فهرست مطالب
چكيده        
مقدمه     


فصل اول : مفاهيم و  كليات
مبحث اول : واژگان كليدي     
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج     
بند اول : اهمیت ازدواج    
بند دوم : اهمیت خانواده     
گفتار دوم : تعریف تابعيت    
بند اول : تعریف اتباع    
بند دوم : تعریف بیگانه    
بند سوم : تعریف احوال شخصیه    
مبحث دوم : بیگانه در اسلام     
گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران     
گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران     
گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان     
گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران     
بند اول : مهاجرین     
الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)    
ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)    
بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی     
بند سوم : مقیمین و جهانگردان     
الف: دارندگان پروانه اقامت     
ب: بیگانه جهانگرد     

 


فصل دوم : شرایط ازدواج با بیگانه
مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان     
گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان     
گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان    
گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی    
مبحث دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه     
گفتار اول : اجازۀ دولت برای ازدواج     
گفتار دوم : آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب     
بند اول : مراجع صدور پروانه زناشویی     
بند دوم : نحوۀ صدور پروانه زناشویی     
گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه     
بند اول : ضمانت اجرای کیفری     
بند دوم : ضمانت اجرای مدنی     
گفتار چهارم : ارزیابی نظرات     
گفتار پنجم : نظریه عدم قابلیت استناد     
گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران    
گفتار هفتم : ثبت ازدواج     
بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی     
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی     
گفتار هشتم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در داخل ایران     
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با زن ایرانی     
بند دوم : ازدواج دارندگان گذرنامه     
بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی     
بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی     
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی     
گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران     
بند اول: ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور    
بند دوم:ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور     
مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه     
گفتار اول : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور     
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی     
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی     
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی     
گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران     
بند اول:ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور     
بند دوم :ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور     
گفتار سوم : ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با تبعه بیگانه     
بند اول : سابقه قانونگذاری     
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب     

 


منابع